OFERTA

KADRY - usługa obejmuje:

 • prowadzenie akt osobowych pracownika,
 • sporządzanie kompletnej dokumentacji kształtującej stosunek pracy,
 • rozliczanie czasu pracy pracownika i ewidencjonowanie nieobecności,
 • naliczanie wymiaru urlopu i prowadzenie ewidencji jego wykorzystania,
 • wydawanie skierowań na badania lekarskie i nadzór nad terminowymi szkoleniami BHP,
 • opracowywanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy,
 • sporządzanie zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudnienia,
 • sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego,
 • współpraca w ramach udzielonych pełnomocnictw z jednostkami kontrolującymi oraz doradztwo w załatwianiu spraw pokontrolnych,
 • pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych w firmie.

PŁACE - usługa obejmuje:

 • naliczanie wynagrodzeń w oparciu o dokumenty źródłowe,
 • sporządzanie list płac i przelewów,
 • prowadzenie imiennych kartotek wynagrodzeń i kartotek zasiłkowych,
 • sporządzanie deklaracji podatkowej (PIT- 4 R),
 • wykonywanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11, PIT-8B, PIT- 40),
 • sporządzanie rocznych informacji o przychodach emerytów i rencistów,
 • bezpieczne archiwizowanie dokumentacji płacowej i rozliczeniowej klienta.

ZUS - usługa obejmuje:

 • zgłaszanie do ubezpieczeń osób podlegających ubezpieczeniom oraz członków ich rodzin,
 • rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i FGŚP,
 • przesyłanie dokumentów do ZUS drogą elektroniczną,
 • przygotowanie dokumentów w celu uzyskania środków pieniężnych w razie choroby, macierzyństwa i z tytułu wypadków przy pracy,
 • pomoc przy kompletowaniu dokumentacji emerytalno-rentowej,
 • sporządzanie i przesyłanie do NFZ miesięcznych zestawień o obniżonych składkach na ubezpieczenie zdrowotne,
 • sporządzanie dokumentacji do wyliczenia kapitału początkowego.

Poszczególne elementy naszej oferty mogą zostać zmodyfikowane stosownie do indywidualnych potrzeb i wymagań klienta.

design by rafał rybacki 2007