FORMULARZE


Pobierz formularz PIT-2 lub wypelnij:

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika
- - -

PIT-2

OŚWIADCZENIE

pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznychPodstawa prawna: Art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRES ZAMIESZKANIA PODATNIKA
 
2. Nazwisko
3. Pierwsze imię
4. Data urodzenia
(dzień - miesiąc - rok)
- -
5. Województwo
6. Powiat
7. Gmina
8. Ulica
9. Nr domu
10. Nr lokalu
11. Miejscowość
12. Kod pocztowy
13. Poczta
 
Niniejszym określam płatnika
jako właściwego do zmiejszania miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej, gdyż:
  • 1) nie otrzymuję renty lub emerytury za pośrednictwem płatnika,
  • 2) nie osiągam dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,
  • 3) nie otrzymuję świadczeń pieniężnych od organu zatrudnienia lub od biura terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • 4) nie osiągam dochodów, od których jestem obowiązany(a) opłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy, tj dochodów:
    • a) z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14 ustawy,
    • b) z najmu lub dzierżawy
OŚWIADCZENIE I PODPIS
 
14. Data wypełnienia
(dzień - miesiąc - rok)
- -
 
INFORMACJE O WYPEŁNIAJĄCYM FORMULARZ
Imię i nazwisko
Firma
Kontaktowy email/telefon
 
 

Jesteś w formularze » PIT - 2

design by rafał rybacki 2007