FORMULARZE


Pobierz formularz RW-73 lub wypelnij:

ZUS rw-73

OŚWIADCZENIE

emeryta - rencisty1. Oświadczam, że osiągam przychód z tytułu
  • 1) pracy wykonywanej w ramach stosunku pracy oraz pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę laką zawarto z pracodawcą, z którym emeryt lub rencista pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracoŹdawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy,
  • 2) pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę nakładczą,
  • 3) pracy wykonywanej za granicą,
  • 4) służby w Wojsku Polskim, w Policji, w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biurze Ochrony Rządu, w Straży Granicznej, w Służbie Więziennej, w Państwowej Straży Pożarnej, w Służbie Celnej,
  • 5) pracy wykonywanej na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, których wykonywanie jest objęte obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi lub współpracy przy wykonywaniu tych umów,
  • 6) pozarolniczej działalności, wykonywanie której podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego lub współpracy przy prowadzeniu tej działalności,
  • 7) pracy wykonywanej w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych, lub w zespołowym gospodarstwie rolnym tych spółdzielni.
  • 8) wykonywania odpłatnie pracy, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
  • 9) pobierania stypendium sportowego,
  • 10) pobierania wynagrodzenia na stanowisku sędziego - prokuratora albo uposażenia w stanie spoczynku sędziego - prokuralora przeniesionego w taki stan w trybie art. 71 § 3 ustawy - Prawo o ustroju 4] sadów powszechnych.
Osiągam przychód z tytułu 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10  
2. Oświadczam, że moim zamiarem jest osiąganie przychodu w wysokości
Moim zamiarem jest osiąganie przychodu w wysokości nie powodującej zawieszenia lub zmniejszenia świadczenia

 powodującej zmniejszenie świadczenia

 powodującej zawieszenie świadczenia  
Zobowiązuję się powiadomić Oddział ZUS o zamiarze osiągania przychodu w innej wysokości niż podana wyżej.
3. Oświadczam, że moim zamiarem nie jest osiąganie ww. przychodu
 
INFORMACJE O WYPEŁNIAJĄCYM FORMULARZ
Imię i nazwisko
Firma
Kontaktowy email/telefon
 
 

Jesteś w formularze » RW - 73

design by rafał rybacki 2007