FORMULARZE


Pobierz formularz Z-10 lub wypelnij:

ZUS z-10

OŚWIADCZENIE

w związku z roszczeniem o zasiłek chorobowy/świadczenie rehabilitacyjneFORMULARZ
 
Imię i nazwisko ubezpieczonego - - -
Adres zamieszkania
PESEL
NIP - - -
Seria i numer dowodu osobistego albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
 
1. Wniosek o emeryturę/rentę z tytułu niezdolności do pracy
Wniosek o emeryturę/rentę z tytułu niezdolności do pracy Tak   Nie  
W dniu
(jeżeli tak)
(dzień - miesiąc - rok)
- -
2. Prawo do emerytury/renty z tytułu niezdolności do pracy
Mam ustalone prawo do emerytury/renty z tytułu niezdolności do pracy Tak   Nie  
Od dnia
(jeżeli tak)
(dzień - miesiąc - rok)
- -
Nr emerytury/renty
(jeżeli tak)
3. Działalność zarobkowa
Działalność zarobkowa Kontynuuję działalność

 Podjąłem(am) działalność

 Nie prowadzę działalność zarobkowej
(pomiń pytania o działalności zarobkowej)  
Gospodarstwo rolne lub dział specjalny Prowadzę

 Małżonek prowadzi

 Nie prowadzę  
Powierzchnia gospodarstwa (w ha przeliczeniowych)
(jeżeli tak)
Podlegam ubezpieczeniu społecznemu rolników
(jeżeli tak)
 Tak   Nie  
Podlegam ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik rolnika Tak   Nie  
Prowadzę działalność pozarolniczą Tak   Nie  
Od dnia
(jeżeli tak)
(dzień - miesiąc - rok)
- -
Wykonuję umowę Umowę o pracę

 Umowę zlecenia

 Nie wykonuję  
Od dnia
(jeżeli tak)
(dzień - miesiąc - rok)
- -
Wykonuję inną działalność zarobkową Tak   Nie  
Jaka działalność
(jeżeli tak)
Od dnia
(jeżeli tak)
(dzień - miesiąc - rok)
- -
4. Zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek/świadczenie przedemerytalne
Jestem uprawniony do Zasiłku dla bezrobotnych

 Zasiłku przedemerytalnego

 Świadczenia przedemerytalnego

 Nie jestem uprawniony  
Od dnia
(jeżeli tak)
(dzień - miesiąc - rok)
- -
5. Inne
Jestem uprawniony do Dodatku szkoleniowego

 Stypendium

 Innego świadczenia pieniężnego wypłacanego przez powiatowy urząd pracy

 Nie jestem uprawniony  
Od dnia
(jeżeli tak)
(dzień - miesiąc - rok)
- -
 
Zobowiązuję się poinformować podmiot wypłacający świadczenie rehabilitacyjne o wszelkich zmianach, jakie powstały w stosunku do wyżej podanych danych.
 
Data wypełnienia
(dzień - miesiąc - rok)
- -
 
INFORMACJE O WYPEŁNIAJĄCYM FORMULARZ
Imię i nazwisko
Firma
Kontaktowy email/telefon
 
 

Jesteś w formularze » Z - 10

design by rafał rybacki 2007